Zamknij

Wdrożenie modułowego systemu całorocznej obsługi biletowej ruchu turystycznego na terenie Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Internetowy system umożliwia zakup biletów upoważniających do korzystania z atrakcji Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego oraz wydarzeń okazjonalnych i cyklicznych. Zakup biletu może nastąpić poprzez strony internetowe Sprzedawcy

 

Definicje

 1. Sprzedawca/Właściciel – DLF Invest Sp.z o.o z siedzibą w Bałtowie, 27-423, Bałtów 7, będącym podatnikiem podatku od towaru i usług, posiadającym numer identyfikacyjny NIP 6612366557, REGON 260558350 (Adres korespondencyjny: Bałtów 7, 27-423 Bałtów). Obiekt – Bałtowski Kompleks Turystyczny z siedzibą w Bałtowie.
 2. Bilet – jednorazowy bilet upoważniający Użytkownika do skorzystania z atrakcji określonej w jego opisie. Bilet pełni również rolę dokumentu, który należy okazać służbom porządkowym Właściciela na Obiekcie. Bilet należy pobrać za pomocą linka umieszczonego w mailu potwierdzającym zakup. Bilet w formacie pdf zawiera unikalny kod QR, którego realizacja odbywa się poprzez skan kodu QR bezpośrednio z urządzenia mobilnego bądź poprzez skan z wydrukowanego biletu. Czynność skanowania kodu wykonywana jest przez obsługę Obiektu.
 3. Siła wyższa – okoliczność wynikająca z lub dająca się przypisać działaniom, zdarzeniom, brakowi zdarzeń lub wypadkom, których Właściciel nie mógł przewidzieć w granicach zdrowego rozsądku, a które pozostają poza kontrolą Właściciela, w tym m.in.: pogoda uniemożliwiająca funkcjonowanie obiektu, zawalenie, powódź, pożar, wybuch, trzęsienie ziemi, osunięcie, szkoda strukturalna, epidemia lub inna naturalna fizyczna katastrofa, brak lub niewystarczająca dostawa prądu, połączeń satelitarnych i innych połączeń komunikacyjnych, działania wojskowe, zamieszki, strajki, działania terrorystyczne, niepokoje społeczne, żałoba narodowa, decyzja organów śledczych, administracji samorządowej lub rządowej, zaistniałe na Obiekcie.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin Sprzedaży Biletów.
 5. Platforma – Elektroniczny System Sprzedaży Biletów.
 6. Użytkownik – osoba dokonująca zakupu poprzez platformę sprzedaży biletów 

I. Postanowienia ogólne

 1. Korzystając z Platformy Użytkownik akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na to, by Właściciel posługiwał się telefonem, telefaksem, pocztą elektroniczną, automatycznym urządzeniem wywołującym lub innym środkiem komunikacji elektronicznej dla celów korespondencyjnych.
 3. Użytkownik korzysta z Platformy w swoim imieniu.
 4. Użytkownik oświadcza, że będzie korzystał z Platformy wyłącznie w sprawach związanych z zakupem Biletu.
 5. Jeżeli Właściciel wskutek Zdarzenia Siły Wyższej nie może w całości lub w części wykonać któregokolwiek z jego obowiązków wynikających z umowy sprzedaży Biletu, Właściciel będzie zwolniony z wykonania wspomnianego zobowiązania.

  II. Zawarcie umowy

 1. Sprzedawcą Biletów w Platformie jest Właściciel.
 2. Umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem zostaje zawarta w momencie zapłaty pełnej ceny Biletu przez Użytkownika i otrzymania potwierdzenia zakupu Biletu na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 3. Przez zapłatę ceny Biletu należy rozumieć, w zależności od wybranego przez Użytkownika sposobu zapłaty, zaksięgowanie wpłaty ceny sprzedaży na rachunku bankowym Przelewy24, Autopay S.A. lub PayPal należącym do Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca zastrzega, iż Bilety dostępne są do wyczerpania zapasów.

III. Procedura zawarcia umowy.

 1. Internetowa aplikacja sprzedaży składa się z kilku etapów:
  • wybór preferowanego rodzaju biletu
  • uzupełnienie danych
  • podsumowanie i weryfikacja wszystkich danych wprowadzonych przez Użytkownika
  • dokonanie płatności przez Użytkownika
  • potwierdzenie zamówienia przez Właściciela
  • potwierdzenie płatności przez Właściciela lub informacja o odrzuceniu płatności.
 2. W celu dokonania zakupu biletów i finalizacji transakcji Użytkownik zobowiązany jest do podania następujących danych dla każdego z zakupionych biletów: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres poczty e-mail.
 3. Użytkownik przed finalizacją transakcji zakupu ma obowiązek sprawdzić prawidłowość podanych danych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawdziwość danych podanych w Systemie podczas rejestracji i w procesie dokonywania zakupu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż negatywne konsekwencje braku możliwości jednoznacznej jego identyfikacji przez Właściciela ponosi Użytkownik.
 4. Po złożeniu zamówienia nie ma możliwości zmiany danych Użytkownika lub osób wskazanych w procesie składania zamówienia.
 5. Użytkownik, w celu finalizacji transakcji zakupu biletów ma obowiązek wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z realizacją procesu zakupu biletów.
 6. Wykorzystując Bilet Użytkownik lub osoba akceptuje ogólne warunki i zasady ustalone przez Właściciela oraz zasady obowiązujące na terenie Obiektu.

IV. Cena i płatności

 1. Rodzaje oraz ceny Biletów określa Właściciel.
 2. Ceny Biletów określone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 3. Sprzedaż Biletów następuje wg dostępności oraz do wyczerpania zapasów.
 4. Cena Biletów dostępna jest na stronie Platformy.
 5. Forma płatności dostępna w Platformie: płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24, Autopay S.A. lub PayPal zgodnie z regulaminami serwisów.
 6. Transakcja nieopłacona w procesie składania zamówienia, przy wykorzystaniu jednej z wymienionych form płatności lub niezwłocznie, nie później niż do 15 minut od momentu dokonania rezerwacji zostanie anulowana.
 7. Dokonanie płatności przez Użytkownika będzie potwierdzone przez operatora płatności/Sprzedawcę za pośrednictwem wiadomości e-mail.

V. Polityka ochrony danych osobowych

 1. Do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, stosuje się przepisy tej ustawy, o ile przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie stanowią inaczej.
 2. Organizator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi, w szczególności w celu realizacji dokonanej rezerwacji, zakup Biletu oraz obsługi zwrotów i reklamacji:
  • nazwisko i imiona Użytkownika,
 3. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Użytkownikiem, Właściciel może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
 4. Właściciel wyróżnia i oznacza te spośród danych, o których mowa w ust. 2, jako dane, których podanie jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Właściciel może przetwarzać, za zgodą Użytkownika i dla celów określonych w art. 19 ust. 2 pkt 2 o świadczeniu usług drogą elektroniczną inne dane dotyczące Użytkownika, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.
 6. Właściciel może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  • oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa powyżej
  • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,
  • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
  • informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 7. Właściciel oraz Partnerzy handlowi Właściciela współpracujący przy zarządzaniu Obiektem, mogą wykorzystywać i przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu marketingu bezpośredniego wykonywanego przy użyciu urządzeń teleinformatycznych.
 8. Właściciel udziela informacji o danych, o których mowa powyżej, organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 9. Właściciel nie może przetwarzać danych osobowych Użytkownika po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem ust. 2.
 10. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Właściciel, na zasadach określonych w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, może przetwarzać tylko te spośród danych określonych w art. 18, które są:
  • niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,
  • niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, na co Użytkownik wyraża zgodę,
  • niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, o którym mowa w art. 21 ust. 1,
  • dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.
 11. Właściciel, który przetwarza dane osobowe Użytkownika, jest obowiązany zapewnić Użytkownikowi dostęp do aktualnej informacji o:
  • możliwości korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, o ile są spełnione warunki określone w art. 22 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  • udostępnianych przez usługodawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną,
  • podmiocie, któremu powierza przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym terminie przekazania, jeżeli usługodawca zawarł z tym podmiotem umowę o powierzenie do przetwarzania danych, o których mowa w art. 18 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 12. Informacje, o których mowa w ust. 1, powinny być dla Użytkownika stale i łatwo dostępne za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje.
 13. Użytkownik oświadcza, iż akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na warunkach określonych Regulaminem.
 14. W przypadku uzyskania przez Właściciela wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Właściciel może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 15. Właściciel może powiadomić Użytkownika o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z ww.

  VI. Reklamacje

 1. Klient ma prawo zgłosić reklamację.
 2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona do Biura Obsługi Klienta poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: reklamacje.baltow@jurapark.pl lub listownie na adres: Bałtów 8a, 2-423 Bałtów.
 3. W reklamacji Klient powinien podać takie dane jak: imię i nazwisko, numer zamówienia oraz opisać reklamację.
 4. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana Reklamującemu w taki sposób w jaki została zgłoszona. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca uczyni zadość żądaniu Reklamującego zgodnie z przysługującymi mu uprawnieniami.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie czternastu dni od dnia jej zgłoszenia.
 6. Każda reklamacja jest rozpatrywana zgodnie z przepisami prawa.
 7. Powyższe postanowienie stosuje się odpowiednio w przypadku reklamacji usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 8. Niniejszy Regulamin zostaje wprowadzony na okres trwania sprzedaży Biletów.

VII. Odstąpienie od umowy 

Organizator informuje, że zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827), Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie art. 27 wspomnianej wyżej ustawy. 

VIII. Kontakt i korespondencja ze Sprzedawcą

 1. Sprzedawca dopuszcza możliwość kontaktu przez Użytkownika wyłącznie poprzez adres e-mail: rezerwacja.baltow@jurapark.pl
 2. Sprzedawca udostępnia informacje o Obiekcie w Platformie i na stronie internetowej pod adresem: www.juraparkbaltow.pl. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie udzielenia odpowiedzi na pytanie, gdy informacja w przedmiocie pytania znajduje się na stronie internetowej Obiektu.

Właściciel zastrzega, iż terminy, o których mowa w niniejszym Regulaminie uznaje się za zachowane, jeżeli korespondencja zostanie przez Użytkownika nadana najpóźniej w ostatnim dniu terminu. IX. Postanowienia końcowe W kwestiach nieuregulowanych regulaminem sprzedaży online stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  

Przed wejściem do JuraParku każdy turysta zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

Informacje ogólne

1. Podstawą zwiedzania i korzystania z atrakcji Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego jest posiadanie ważnego biletu wstępu, opaski lub karty wstępu*

2. Bilety i opaski można nabyć w kasie JuraParku, Parku Zabaw oraz kasie Zwierzyńca Bałtowskiego.

3. Zakupiony bilet i opaskę należy zachować do kontroli.

4. Opaski wydawane przy zakupie biletów pakietowych muszą być zapięte na ręce. Opaski niezałożone, zerwane lub uszkodzone nie będą honorowane. Uwaga! Opaska jest jednorazowego użytku i nie daje możliwości wielokrotnego zapięcia.

5. Bilety kompleksowe (opaski) są całodzienne. Czas pobytu na terenie obiektu ograniczony jest jedynie godzinami pracy parku.

6. Bilety i opaski są jednoosobowe.

7. Bilety upoważniające do korzystania z pojedynczych atrakcji np. Zwierzyniec Bałtowski, rollercoaster, Ośrodek Jazdy Konnej itd. są do nabycia tylko w kasach znajdujących się przy tej atrakcji. Jedynie grupy zorganizowane (min. 25 osób) obsługiwane są kompleksowo w kasie JuraParku.

8. Dostępność atrakcji na terenie Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego jest uzależniona od warunków atmosferycznych.

9. Kasa nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane atrakcje w przypadku złej pogody lub nagłej awarii technicznej.

10. Kasa nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane atrakcje.

11. Atrakcje w pakietach nie podlegają wymianie.

12. Z atrakcji w bilecie pakietowym można korzystać tylko w dniu zakupu biletu. Atrakcje biletów pakietowych nie przenoszą się na kolejne dni pobytu na terenie kompleksu.

13. Kasy prowadzą sprzedaż biletów tylko na dzień bieżący.

* Karty wstępu:

– kartą wstępu na wyznaczone atrakcje Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego (karta mieszkańca gminy Bałtów, karta nauczyciela, karta VIP itp.) może posługiwać się tylko i wyłącznie jej właściciel, którego imię i nazwisko widnieje na awersie karty,

– posiadacz karty ma prawo okazywać się tylko własną kartą i nie może udostępniać jej innym osobom,

– posiadacz karty korzystając z oferowanych atrakcji ma obowiązek każdorazowego okazania karty wstępu,

– pracownicy Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego mają prawo prosić posiadacza karty o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość pod rygorem odmowy wstępu na teren obiektu.

– karty stałego wstępu przysługują mieszkańcom gminy Bałtów po zakupie pierwszego biletu wstępu i za okazaniem dowodu osobistego.

Przepisy porządkowe

1. Parkowanie pojazdu dozwolone jest tylko we wskazanych miejscach parkingowych. Pojazd pozostawiony w miejscu niedozwolonym, zostanie usunięty na koszt właściciela pojazdu.

2. Wszystkie parkingi JuraParku są bezpłatne.

3. Ze względu na wzmożony ruch turystyczny na parkingach i drogach dojazdowych należy zachować szczególną ostrożność.

4. Obowiązuje całkowity zakaz wstępu osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

5. Obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów na ścieżce edukacyjnej.

6. Zabrania się wprowadzania psów na teren parku bez smyczy i kagańca. Ze względów sanitarnych i estetycznych opiekunowie powinni usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzęta.

7. Obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania psów na teren placu zabaw.

8. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na placu zabaw odpowiedzialność ponoszą wyłącznie opiekunowie.

9. Zabrania się wnoszenia do JuraParku przedmiotów powszechnie uznanych za niebezpieczne.

10. Zabrania się wprowadzania rowerów na teren parku.

11. JuraPark nie ponosi odpowiedzialności za zagubione przedmioty.

12. Należy zachować szczególną ostrożność w pobliżu oczek wodnych znajdujących się na terenie obiektu.

Zasady zwiedzania JuraPark

1. JuraPark należy zwiedzać zgodnie z wyznaczonym kierunkiem po specjalnie przygotowanych trasach.

2. W trakcie zwiedzania zabrania się przechodzenia przez ogrodzenia i dotykania eksponatów.

3. Zabrania się wykorzystywania zdjęć wykonanych na terenie JuraParku w celach marketingowych, komercyjnych lub w publikacjach bez wcześniejszej, pisemnej zgody zarządcy obiektu. Zdjęcia wykonane na terenie JuraParku mogą służyć wyłącznie do celów prywatnych.

4. Trasa JuraPark dostosowana jest do indywidualnego zwiedzania.

5. Osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi przewodnickiej po JuraParku powinny zgłosić się do kasy JuraParku bądź punktu przewodnickiego.

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usługi zakupu biletów elektronicznych poprzez Serwis.
 2. Administratorem zebranych danych osobowych jest DLF INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Bałtowie 7, 27-423 Bałtów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000398341, NIP: 6612366557, REGON: 260558350.
 3. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest warunkiem koniecznym do zakupu biletów, rezerwacji noclegów i możliwości świadczenia przez nas usług na Państwa rzecz.
 4. Państwa dane osobowe są wykorzystywane w celach:
  • ewidencyjnych z uwagi na konieczność wykonania łączącej nas umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO), przez okres niezbędny do jej wykonania i zabezpieczenia roszczeń mogących z jej wykonania powstać;
  • reklamowych i marketingowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), do czasu cofnięcia zgody,
 1. W każdej chwili mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 2. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania;
 3. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom poza przypadkami, kiedy taki obowiązek będzie spoczywał na administratorze danych osobowych na podstawie przepisów prawa, jak również mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje;
 4. Informujemy, że nie przekazujemy danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy ( EOG).
 1. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 2. Niezależnie od praw wymienionych powyżej mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć zgodę wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Wnioski w tej sprawie należy kierować na adres email sekretariat@dlfinvest.pl.Po przyjęciu wniosku jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 3. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
  • poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 6. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania przez Państwa danych osobowych prosimy o kontakt adres email: sekretariat@dlfinvest.pl

✨ Dołącz do Klubu Przygód JuraPark! ✨

Bądź pierwszym odkrywcą najlepszych ofert i ekscytujących nowości w JuraPark Bałtów. Otrzymuj specjalne rabaty tylko dla subskrybentów.

Twoja przygoda zaczyna się tutaj – zapisz się już dziś!”

Nasi partnerzy

Uniwersytet Śląski w Katowicach Państwowy Instytut Geologiczny Dinosaur Ridge Pepsi