Lekcje muzealne

Zajęcia edukacyjne dostępne w ramach oferty Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego obejmują tematykę zawartą w podstawie programowej stanowiąc zarazem jej poszerzenie.
Korzystając z naszej oferty mogą Państwo dostosować temat do potrzeb edukacyjnych swych wychowanków i zrealizować treści programowe w zakresie następujących bloków:

 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, o przyroda, biologia,
 • geografia,
 • historia.

Aktywna edukacja realizowana jest na terenie Bałtowskiego Kompleksu w formie Multimedialnych Spotkań z Nauką, warsztatów edukacyjnych oraz zajęć terenowych.

JURAPARK – MULTIMEDIALNE SPOTKANIA Z NAUKĄ
(OK. 45 MIN)

Zajęcia przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych odbywają się w sali wyposażonej w różnorodne środki i pomoce dydaktyczne. Tematyka zajęć obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z dziejami życia na naszej planecie i jest w zgodzie z treściami zawartymi w podstawie programowej.

I. Mali detektywi (edukacja wczesnoszkolna)

„Kadry z dziejów Ziemi: Morze skarbów”
Uczestnicy zapoznają się z pojęciem ewolucji i geologicznej skali czasu, zrozumieją pojęcie łańcucha pokarmowego oraz poznają najważniejsze grupy organizmów żyjących w morzach na przestrzeni milionów
lat.
„W poszukiwaniu śladów życia na Ziemi”
Uczestnicy dowiedzą się czym są skamieniałości i jak powstają, uświadomią sobie na czym polega praca tropiciela śladów życia, a ponadto będą umieli wymienić nazwy znanych organizmów kopalnych.


II. Młodzi odkrywcy (klasy 4-8 i oddziały gimnazjalne)

„Kadry z dziejów Ziemi: Wielka epopeja życia na naszej planecie” NOWOŚĆ!!!
Uczestnicy zdobywają podstawowe wiadomości o typach skamieniałości i skamieniałościach śladowych, zapoznają się z geologiczną skala czasu, zrozumieją podstawowe pojęcia oraz mechanizmy ewolucji biologicznej oraz poznają przełomowe okresy w dziejach życia i najbardziej charakterystyczne grupy organizmów.
„Skąd przychodzimy: jak człowiek stał się człowiekiem”
Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi formami człowiekowatych, uświadomią sobie różnice między „człowiekiem myślącym”, a innymi ssakami naczelnymi, dowiedzą się skąd i kiedy „człowiek myślący” dotarł do Europy i jak opanował inne kontynenty oraz stworzył pierwsze cywilizacje.


III. Szkoły średnie

„Kadry z dziejów Ziemi: Ewolucja i wymierania
Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu paleontologii, zrozumieją podstawowe pojęcia oraz mechanizmy ewolucji biologicznej, spojrzą na wymierania na naszej planecie z perspektywy ewolucyjnej oraz zrozumieją związki między wymieraniem a katastrofami oraz poznają tzw. Wielkie Wymierania i ich przyczyny.

„Antropogeneza – who is who?”
Uczestnicy uświadomią sobie przebieg ewolucji człowiekowatych (hominidów) i kłopoty z ustaleniem jej przebiegu oraz zapoznają się z podstawowymi rodzajami i gatunkami człowiekowatych.


POLSKA W MINIATURZE – SPOTKANIA Z HISTORIĄ
(OK. 45 MIN)

Lista tematów z historii Polski realizowanych w „Polsce w Miniaturze” 

 • Droga do odzyskania niepodległości Polski w 1918 roku – temat rocznicowy

Uczeń zna pojawiające się przed wybuchem I wojny światowej  koncepcje dotyczące powstanie niepodległej Polski; omawia drogi prowadzące do odzyskania niepodległości i wkład w odzyskanie niepodległości takich polityków jak: Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Paderewski; potrafi wskazać starania Polaków i walkę o granice kraju w latach 1918-1922.

Szkoła Podstawowa

 • Polskie legendy ukryte w zamkach

Uczeń zna i potrafi opowiedzieć następujące polskie legendy: o smoku wawelskim, o psie z Ogrodzieńca, o Czarnym Rycerzu z Będzina, o Diable Łańcuckim, o złocie Inków ukrytym w Niedzicy.

 • Zamki i rycerze w średniowieczu. Uzbrojenie, obyczaje rycerskie, kodeks rycerski, turnieje

Uczeń poznaje uzbrojenie rycerza i obyczaje rycerskie; potrafi omówić etapy stawania się rycerzem; wie jak powstawały zamki i jakie funkcje pełniły.

 • Style architektoniczne polskich zamków i pałaców

Uczeń określa podstawowe cechy następujących stylów architektonicznych: romańskiego, gotyckiego, renesansowego, barokowego, klasycystycznego; potrafi wskazać na przykładzie zamku lub pałacu adekwatny styl architektoniczny.

 • Historia Zakonu krzyżackiego w Polsce

Uczeń zna okoliczności powstania zakonu krzyżackiego oraz jego historię; potrafi omówić dzieje wojen i stosunków polsko-krzyżackich; rozumie pojęcie sekularyzacji.

 • Walka z „potopem” szwedzkim – rzecz o przeorze Augustynie Kordeckim, hetmanie Stefanie Czarnieckim i pokonaniu Szwedów.

Uczeń zna przyczyny, przebieg i skutki potopu szwedzkiego; potrafi omówić wkład w zwycięstwo nad Szwecją takich osób jak: Stefan Czarniecki, Augustyn Kordecki, król Jan Kazimierz; wymienia skutki wojen ze Szwecją w XVII wieku.

 • Król, który „zastał Polskę drewnianą a zostawił murowaną” czyli o zamkach Kazimierza Wielkiego i innych jego osiągnięciach

Uczeń potrafi omówić osiągnięcia Kazimierza Wielkiego i wymienić najsłynniejsze zamki wybudowane przez króla.

 • Złoty wiek kultury polskiej ostatnich Jagiellonów. Osiągnięcia architektury i sztuki na przykładzie wybranych zamków

Uczeń wie czym był renesans oraz dlaczego wiek XVI nazywano „złotym wiekiem kultury polskiej”; potrafi wskazać cechy charakterystyczne renesansu w Polsce; wymienia zabytki renesansowe na przykładzie zamków; zna osiągnięcia ostatnich Jagiellonów w dziedzinie kultury oraz polityczne i gospodarcze.

 • Życie codzienne w średniowiecznym zamku

Uczeń potrafi scharakteryzować życie codzienne różnych grup społecznych w średniowieczu; zna elementy obronne zamków i porównuje je z pałacami.

 • Początki Rzeczpospolitej Obojga Narodów czyli Unia Lubelska

Uczeń wskazuje okoliczności zawarcia unii z Litwą (w 1385, jak i w 1569 r.); zna pojęcia: unia personalna, unia realna, Rzeczpospolita Obojga Narodów; wymienia postanowienia unii realnej.


Szkoła średnia i gimnazjum

 • Jak powstawał zamek? Życie codzienne i funkcjonowanie średniowiecznego zamku

Uczeń poznaje obyczaje rycerskie, kodeks rycerski i uzbrojenie rycerza ; potrafi omówić etapy stawania się rycerzem; wie jak powstawały zamki i jakie funkcje posiadały; zna elementy obronne zamków.

 • Dzieje zakonu krzyżackiego i zamków krzyżackich w Polsce

Uczeń poznaje dzieje zakonu krzyżackiego (od powstania pod koniec XII w. do  czasu sprowadzenia na ziemie polskie); omawia stosunki polsko-krzyżackie w latach 1226-1525; potrafi wskazać cechy zamków krzyżackich; zna historię wybranych zamków krzyżackich.

 • Szlakiem zamków Kazimierza Wielkiego i innych osiągnięć króla

Uczeń potrafi omówić osiągnięcia Kazimierza Wielkiego (nie tylko w zakresie budownictwa); wymienia najsłynniejsze zamki wybudowane przez króla; Dowiaduje się dlaczego król Kazimierz został nazwany „Wielkim”.

 • Od unii do unii. Stosunki polsko-litewskie od 1385 roku do 1569 roku

Uczeń zna okoliczności zawarcia unii personalnej w Krewie i jej skutki; potrafi omówić dzieje wojen z zakonem krzyżackim w wieku XV i wskazać ich konsekwencje; zna okoliczności zawarcia unii realnej w Lublinie oraz jej następstwa.

 • Style architektoniczne polskich zamków i pałaców

Uczeń potrafi rozpoznać charakterystyczny dla danego  zamku lub pałacu styl architektoniczny; rozróżnia i wskazuje istotne cechy stylów: romańskiego, gotyckiego, renesansowego, barokowego.

 • „Szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie”. Życie codzienne i obyczaje szlacheckie w dawnej Polsce

Uczeń potrafi omówić  strukturę społeczną Polski szlacheckiej; zna podział stanu szlacheckiego i obyczaje szlacheckie; wie czym był sarmatyzm; umie wskazać zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki demokracji szlacheckiej.

 • Stolice Polski i ich zabytki: Gniezno, Kraków, Warszawa

Uczeń potrafi wymienić stolice Polski; zna okoliczności w jakich wspomniane miasta zostały stolicami kraju; wymienia i opisuje zabytki tych miast.

 • Potop szwedzki i obrona Jasnej Góry

Uczeń zna przyczyny, przebieg i skutki potopu szwedzkiego; potrafi omówić wkład w zwycięstwo nad Szwecją takich osób jak: Stefan Czarniecki, o. Augustyn Kordecki, król Jan Kazimierz; wymienia negatywne skutki wojen ze Szwecją w XVII wieku.

 • Sławne rody polskie i ich posiadłości

Uczeń potrafi wymienić słynne rody, które miały istotny wpływ na dzieje Polski; wskazuje zamki i pałace należące do tych rodów; omawia wybrane zamki lub pałace.

Ważne informacje :

 • w zajęciach może uczestniczyć grupa słuchaczy licząca maksymalnie 50 osób,
 • spotkanie trwa ok.45 minut,
 • grupy zorganizowane prosimy o wcześniejszą rezerwację terminu zajęć oraz o podanie tematu.