Regulamin Wypożyczalni Rowerów

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ROWERÓW

 1. Wypożyczalnia jest właścicielem sprzętu sportowego, będącego przedmiotem wypożyczenia.
 2. Osoba wypożyczająca sprzęt sportowy („Wypożyczający”) zawiera z Wypożyczalnią umowę, zgodnie z warunkami określonymi w umowie, której niniejszy regulamin jest nierozerwalnym elementem.
 3. Sprzęt sportowy może zostać wypożyczony wyłącznie osobie, która okaże Wypożyczalni jeden niezniszczony dokument z aktualnym zdjęciem, potwierdzającym jej tożsamość lub wpłaci ustaloną przez Wypożyczalnię kaucję, która odpowiada wartości wypożyczanego sprzętu.
 4. Podpisując umowę wypożyczenia, Wypożyczający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie umową określonym, zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Bezpieczeństwa, a także spisanie danych z okazanych dokumentów ze zdjęciem oraz akceptuje zapisy niniejszego regulaminu.
 5. Wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonego sprzętu w określonym umową czasie w stanie nie gorszym niż w momencie jego wypożyczenia.
 6. Wypożyczalnia zobowiązana jest wydać Wypożyczającemu sprzęt w należytym stanie, zdatnym do prawidłowego i bezpiecznego jego użytkowania.
 7. Odbierając wypożyczany sprzęt, Wypożyczający powinien upewnić się, że jest on kompletny, a jego stan techniczny pozwala na jego prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.
 8. Podpisanie umowy wypożyczenia przez Wypożyczającego jest równoznaczne z potwierdzeniem, że otrzymany przez niego sprzęt nie jest wadliwy, jest kompletny, a jego stan techniczny pozwala na jego prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.
 9. Wypożyczający ma obowiązek użytkować wypożyczony sprzęt z zachowaniem ostrożności, dbałości i zgodnie z jego przeznaczeniem.
 10. Wypożyczający odpowiada finansowo za utratę lub zniszczenie wypożyczonego sprzętu oraz za jego uszkodzenie powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania, zarówno przez samego Wypożyczającego, jak i przez osoby trzecie.
 11. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wypożyczonego sprzętu, Wypożyczalnia dolicza do ceny wypożyczenia kwotę pieniężną odpowiadającą wysokości kosztów związanych z naprawą wypożyczonego sprzętu lub zakupem sprzętu o wartości równej cenie zakupu wypożyczonego sprzętu .
 12. Wypożyczający jest zobowiązany zgłosić niezwłocznie Wypożyczalni utratę, zniszczenie oraz wszelkie uszkodzenia wypożyczonego sprzętu, powstałe w trakcie jego użytkowania.
 13. Informacje dotyczące cen wypożyczania sprzętu sportowego oraz szczegóły dotyczące okresów rozliczeniowych, zawarte są w ogólnodostępnym cenniku, znajdującym się w wypożyczalni.
 14. W razie wcześniejszego zwrotu sprzętu niż przewidziany w umowie, Wypożyczalnia nie zwraca Wypożyczającemu jakiejkolwiek kwoty pieniężnej za niewykorzystany czas wypożyczenia.
 15. Chęć przedłużenia czasu wypożyczenia sprzętu przez Wypożyczającego należy zgłosić Wypożyczalni najpóźniej w dniu zwrotu sprzętu określonym w umowie wypożyczenia. Przedłużenie czasu wypożyczenia sprzętu przez Wypożyczającego wymaga akceptacji Wypożyczalni.

16a. W przypadku akceptacji przez Wypożyczalnię, przedłużenie czasu wypożyczenia sprzętu skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty, ustalonej na podstawie obowiązującego w momencie wypożyczenia cennika.

16b. W przypadku nie zwrócenia wypożyczonego sprzętu w określonym umową czasie przy braku akceptacji przedłużenia czasu wypożyczenia sprzętu przez Wypożyczalnię , Wypożyczalnia naliczy karę umowną w wysokości dziesięciokrotności ceny wypożyczenia za każdy dzień przedłużenia. Niezależnie od powyższego uprawnienia sprawa może zostać zgłoszona do polskich organów ścigania w ramach zgłoszenia podejrzenia popełnienia przestępstwa przywłaszczenia.

 1. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, jakiekolwiek uszczerbki na zdrowiu zaistniałe podczas użytkowania wypożyczonego sprzętu. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonych rowerów.
 2. Wypożyczalnia oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z postanowieniami umowy i niniejszego Regulaminu oraz przepisami ustawy o ochronie danych osobowych na podstawie POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA, której tekst dostępny jest zarówno w siedzibie wypożyczalni jak i na stronie internetowej: www.wintergroup.pl.
 3. Wynajmujący, stosownie do treści przepisu art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 922 z późn. zm.), oraz art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wypożyczalnie danych osobowych zamieszczonych w Umowie najmu.
 4. Administratorem danych jest DLF Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Bałtowie, 27-423 Bałtów 7. Dane kontaktowe administratora danych – jak wyżej.
 5. Wypożyczalnia będzie przetwarzać dane przez okres niezbędny do zrealizowania niniejszej Umowy oraz w okresie niezbędnym dla dochodzenia i obrony przed roszczeniami. W razie wyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie danych w celu zawarcia kolejnych umów – do dnia odwołania zgody.
 6. Podanie danych Najemcy zamieszczonych w niniejszej Umowie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz warunkiem zawarcia Umowy.
 7. Przekazane dane zostaną wykorzystane przez Wypożyczalnię do:a) wykonywania umowy najmu sprzętu sportowego, dokonywania rozliczeń, przechowywania dokumentów księgowych, (podstawą prawną przetwarzania danych jest udzielona zgoda),
 8. b) dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami (podstawą prawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Wypożyczalni).
 9. Przekazane przez Najemcę dane będą przekazywane:
 10. a) podmiotom trzecim współpracującym z Wypożyczalnią w celu realizacji i obsługi umowy najmu,
 11. b) podmiotom trzecim współpracującym z Wypożyczalnią w celach księgowych lub obsługi prawnej.
 12. Przekazane przez Najemcę dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zawieranej Umowy Najmu.
 13. Najemcy przysługuje prawo do:
 14. a) cofnięcia zgody w dowolnym momencie; przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody w okresie przed jej cofnięciem,
 15. b) żądania dostępu do danych przetwarzanych przez Wypożyczalnię (o informacje o przetwarzanych danych oraz o kopię danych ),
 16. c) sprostowania (poprawiania) danych,
 17. d) usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzanie,
 18. e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 19. f) przeniesienia danych, co oznacza prawo do otrzymania danych przetwarzanych przez Wypożyczalnie lub żądanie ich przeniesienia do innego podmiotu.
 20. Realizacja przez Wypożyczalnię tych praw uzależniona jest od możliwości zidentyfikowania osoby występującej z żądaniem, aby mieć pewność, że zostało ono złożone przez osobę do tego uprawnioną.
 21. Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia Najemca może skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej oraz celu przetwarzania danych.
 22. Wynajmujący ma prawo skorzystania z tych praw składając wniosek do Wypożyczalni pod adres podany w ust. 20. lub na adres email: sekretariat@dlfinvest.pl
 23. Najemcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna on, że Wypożyczalnia przetwarza jego dane niezgodnie z prawem.